சுற்றுச்சூழல் விவசாயம் பற்றிய பத்திரிகை

நடைமுறை அனுபவங்களின் பொக்கிஷம்

கேட்கால்வாய் தானியங்கி அமைப்பினால் விவசாயத்தில் தண்ணீரை சிறப்பாக பயன்படுத்துதல்

கேட்கால்வாய் தானியங்கி அமைப்பினால் விவசாயத்தில் தண்ணீரை சிறப்பாக பயன்படுத்துதல்

21 ஆம் நூற்றாண்டின் தேவையை தண்ணீர் பாசன அமைப்புகளோடு ஒன்றிணைப்பதே நமக்குமுன் இருக்கும் உண்மையான சவால். அனைத்தும் தொழில்நுட்பம் கிடையாது என்கிற அதேநேரத்தில் கால்வாய் தானியங்கியில்...

சிறுதானியங்களை உயிர்ப்பித்தல் – உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் உத்திரவாதத்தை உறுதிப்படுத்துதல்

சிறுதானியங்களை உயிர்ப்பித்தல் – உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் உத்திரவாதத்தை உறுதிப்படுத்துதல்

சிறுதானிய அடிப்படையில் சாகுபடி அமைப்புகள், உள்ளூர் வேளாண் உயிர்ச்சூழலியலுக்கு உகந்தவற்றிற்கான நேரம் மற்றும் மோசமான வானிலை சூழல்களிலும் தாங்கி நிற்கிறது. இந்த வேளாண் அமைப்புகள்...

நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு ஒன்று சேர்தல்

நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு ஒன்று சேர்தல்

நீலகிரி உயிர்க்கோளப் பாதுகாப்பு பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் அவர்களாகவே உருவாக்கி கொண்டனர். உறுப்பினர்கள் மற்றும்...

ஒடிசாவில் சிறுதானிய சாகுபடி முறைகளை புதுப்பிப்பதற்கு பெண்கள் வழிநடத்தும் நிறுவனங்கள்

ஒடிசாவில் சிறுதானிய சாகுபடி முறைகளை புதுப்பிப்பதற்கு பெண்கள் வழிநடத்தும் நிறுவனங்கள்

வீட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை உயர்த்த மற்றும் ஊட்டச்சத்து உத்திரவாதத்தை சந்திப்பதற்கு சிறுதானியங்கள் திறன்மிக்க மாற்றாக திரும்ப வருகிறது. ஒன்று சேர்ந்து வருவதால், நிறுவனங்கள்...

நிலைத்த வேளாண்மைக்கு சூரிய ஆற்றல் மாதிரிகள்

நிலைத்த வேளாண்மைக்கு சூரிய ஆற்றல் மாதிரிகள்

பயிரின் வளர்ச்சியில் முக்கியமான கட்டங்களில் அவற்றிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய போதுமான மற்றும் சாியான நேரத்தில் தண்ணீர் கிடைப்பது அவசியம். இது வேளாண் உற்பத்தி மற்றும் வருமானம்...

நகர்ப்புற பால்பண்ணைகளை மேலும் நிலையானதாக மாற்றுதல்

நிலக்காி, எண்ணெய் மற்றும் வாயுக்கள் போன்ற புதுப்பிக்க முடியாத எரிசக்தி ஆதாரங்களில் மனிதகுலம் சார்ந்திருப்பது உலகம் முழுவதும் அதிகாித்து வருகிறது. எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய,...

வீட்டு அறுவடைகள் கல்வி வளாகத்திற்குள் உணவுப் பாதுகாப்பைக் கொண்டு வருதல்

வீட்டு அறுவடைகள் கல்வி வளாகத்திற்குள் உணவுப் பாதுகாப்பைக் கொண்டு வருதல்

நகர்ப்புற இடங்களை உணவு உற்பத்திக்கு புதுமையான முறையில் பயன்படுத்தலாம். நகரவாசிகள் உணவு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுடனும், நிலத்துடனும் தங்கள் தொடர்பை மறுபாிசீலனை செய்ய அவர்கள்...

இயற்கை விவசாயம் மூலம் பண்ணை மீள்தன்மையை உருவாக்குதல் – நிலத்தில் இருந்து பிரதிபலிப்புகள்

இயற்கை விவசாயம் மூலம் பண்ணை மீள்தன்மையை உருவாக்குதல் – நிலத்தில் இருந்து பிரதிபலிப்புகள்

நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைவதற்கான முக்கியமான பாதையாக இயற்கை விவசாயம் அங்கீகாிக்கப்பட்டு, நிலையான விவசாய மாதிரியாக இயற்கை விவசாயத்தின் திறனைப் புரிந்து கொள்ள ஒரு ஆய்வு...

ஒருங்கிணைத்தல் – பண்ணையின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நம்பிக்கை

ஒருங்கிணைத்தல் – பண்ணையின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நம்பிக்கை

பல உத்வேக விவசாயிகள், சுற்றுச்சூழலுக்கு கெடுதல் இல்லாத வகையில் உணவு உற்பத்தி குறித்த அவர்களின் அறிவு மற்றும் அனுபவத்தை மீண்டும் சமூகத்துக்கு அளிக்கின்றனர். இப்படித்தான் அறிவானது...